Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bölüm Tanıtımı

HEMŞİRELİK BÖLÜM TANITIMI

Hemşirelik bölümü üniversitemizin misyonuna uygun olarak sağlık alanında ülkemizin istikbali ve istikrarı için çalışmayı görev edinmiş, dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, etik değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen uluslararası düzeyde nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla, 28 Mart 2020 tarihli 31082 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı “Hemşirelik Bölümü” kurulmuştur.

Dört yıllık lisans eğitimi veren, eğitim dili Türkçe olan hemşirelik programı 2021 yılı içinde alanında uzman dört doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi ile ilk eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Genel hemşirelik eğitimi, temel tıp bilimlerine ilişkin derslerin yanı sıra hemşireliğin sekiz temel alanında laboratuvar çalışması ve saha uygulamalarını da kapsayan meslek derslerini içermektedir. Programdan mezun olan öğrencilere lisans diploması ve ‘Hemşire’ unvanı verilir.

Bu programın amacı mezunlarına hemşireliğin felsefesini ve sağlık bakım sistemi içerisindeki hemşirenin rolünü öğretmektir. Ayrıca ülke gereksinimlerini ve çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, bozulduğu durumlarda bakım gereksinimlerini karşılayacak bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmaktır.

Misyon

Hedefimiz ihtiyaç duyulan insan gücünü karşılamaya katkı sağlamak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi misyonu doğrultusunda, yaşam boyu öğrenme ilkesine inanan yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi; mesleki olarak üst düzey bilgi, beceri ve donanıma sahip; etik ilkelere bağlı, insan onuruna saygılı, ekip çalışmasına yatkın, kanıta dayalı bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi uygulamaya geçirerek alanında farklılık yaratan, araştırmacı, uygulayıcı ve yönetici, ulusal ve uluslararası platformlarda görev yapabilecek saygın hemşireler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası ve ulusal alanda etkin, toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayan, güçlü akademik kadrosuyla nitelikli, araştırmacı, hemşirelik mesleğinin geleceğine yön veren öncü hemşireler yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Temel Değerlerimiz

  • Bilimsellik
  • Özveri
  • Emek
  • Mükemmellik
  • Yaratıcılık
  • Akılcılık
  • Eşitlik
  • Adalet
  • Yenilikçilik
  • Profesyonellik

Programa kabul koşulları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, hemşirelik bölümüne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonucuna göre kabul edilirler.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin HEMŞİRELİK programından mezun olabilmesi için eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri başarması, programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması, toplam 240 AKTS iş yükünü tamamlaması, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir.

İstihdam Olanakları

  • Mezun hemşireler, hemşireliğin uygulayıcı, yönetici, araştırmacı, eğitimci, koordinatör, hasta haklarının savunucusu olmak gibi çağdaş rolleri doğrultusunda başta kamu ve özel hastaneler, klinikler, huzurevleri, evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumları, mesleki eğitim kurumları ve araştırma merkezleri olmak üzere pek çok kurumda görev alabilirler.
  • Hastanelerde ameliyathane, diyaliz, tüp bebek, doğumhane, yoğun bakım, acil, onkoloji, pediatri hemşireliği gibi alanlarda, hastane dışındaki kamu ve özel kurumlarda ise okul sağlığı hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, işçi sağlığı hemşireliği gibi alanlarda uzmanlaşıp, ilgili birimlerde görev alabilirler.
  • Ayrıca üniversitelerde akademisyen, eğitim kurumlarında eğitici (sürücü kurslarında ilkyardım eğitimcisi gibi), sigorta, sağlık hizmeti şirketlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda danışman olarak, araştırma merkezlerinde araştırmacı olarak ya da mesleki bilgisini kullanabileceği koordinatörlük pozisyonlarında aktif şekilde görev alabilirler.
  • Toplumun sağlığını koruma ve yükseltme amaçlı örgütlenmelere öncülük edebilir, ulusal ve uluslararası platformlarda mesleki bilgi, donanım ve tecrübesini kullanabileceği her türlü organizasyon yapılarında planlamacı, yürütücü olarak görev alabilirler.
TR