Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

 

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜM TANITIMI

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü sağlık alanında ülkemizin istikbali ve istikrarı için çalışmayı görev edinmiş, dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, etik değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen uluslararası düzeyde nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla, 28 Mart 2020 tarihli 31082 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı “Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü” kurulmuş olup henüz öğrenci alımı olmamıştır.

Afet yönetimi, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve etkin olarak uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, imkân ve kaynaklarının belirlenen stratejik hedefler ve öncelikler doğrultusunda kullanılmasını gerektiren, çok yönlü, çok disiplinli ve çok aktörlü, dinamik ve karmaşık bir yönetim süreci olarak tanımlanır. Afet ve acil durum hâllerinde; arama, kurtarma, tıbbi ilk yardım, tedavi, defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve giyecek temini, acil barındırma, ısıtma, aydınlatma, ulaştırma, enkaz kaldırma, altyapıyı asgari seviyede çalışır hâle getirme, akaryakıt gibi acil hizmet ve ihtiyaçların karşılanması ve bu konularda yapılacak her türlü iş, işlem, tahsis, kiralama, satın alma, hibe ve kamulaştırma ve benzeri faaliyetler ise acil yardım olarak tanımlanır.

Acil yardım ve afet yönetimi çok disiplinli, çok yönlü, dinamik ve karmaşık süreçlerin uygulamasıdır. Son dönemlerde önemli hale gelen bu alan, her geçen gün daha yüksek derecede kurumsallaşma ve profesyonelleşme göstermektedir. Bu durum doğal olarak bu alanlarda çalışmalar yürütebilecek ve farklı disiplinlerin bir bütün halinde uygulamasını yapabilecek nitelikli insan kaynağı ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyaçtan doğan bölümün temel müfredatının ilk iki yılını paramedikal uygulamalar, son iki yılını arama kurtarma, eğitim, mühendislik, itfaiye ve yönetim bilimleri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, yangın kurtarma ve itfaiye, insani yardım, acil durum ve afet yönetimi alanlarının profesyonel olarak yürütülebilmesi için “acil yardım ve afet yöneticisi/uzmanı” unvanı ile yeni bir meslek dalı ortaya çıkmaktadır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümünün amacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesi ile 5. maddesinin a ve b bendlerinde belirtilen ana ilkeler doğrultusunda, her türlü sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir.

TR